1. Gegevensbescherming: een overzicht

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het onderwerp “gegevensbescherming” vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Verzameling van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website gebeurt door een websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden onder andere verzameld, doordat u ons deze meedeelt. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden bij een bezoek aan de website automatisch of na uw toestemming verzameld door onze IT-systemen. Hierbij gaat het vooral om technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina werd geopend). Deze gegevens worden automatisch verzameld, zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruiksgedrag.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U hebt altijd recht op gratis informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht deze gegevens te laten rectificeren of wissen. Wanneer u uw toestemming gegeven hebt om de gegevens te verwerken, kunt u deze toestemming op elk ogenblik weer intrekken. Bovendien hebt u het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Daarnaast hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Hiervoor en voor andere vragen over het onderwerp “gegevensbescherming” kunt u altijd contact met ons opnemen onder het adres dat in het colofon is aangegeven.

Analysetools en tools van derde-aanbieders

Bij uw bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt voornamelijk met behulp van zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in de volgende privacyverklaring.

2. Hosting en Content Delivery Netwerken (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt door een externe serviceprovider gehost (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden op de servers van de hoster opgeslagen. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websiteverkeer en andere gegevens, die via een website worden gegenereerd.

Er wordt gebruikgemaakt van een hoster om de overeenkomst ten opzichte van onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6, lid 1, punt b AVG) na te leven en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte verstrekking van ons onlineaanbod door een professionele aanbieder (Art. 6, lid 1, punt f AVG).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken, voor zover deze voor het vervullen van zijn prestatieverplichtingen vereist zijn en hij zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Sluiten van een overeenkomst met betrekking tot de gegevensverwerking

Om een AGV-conforme verwerking van de gegevens te garanderen, hebben wij een overeenstemming met betrekking tot de gegevensverwerking gesloten met onze hoster.

3. Algemene en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met deze privacyverklaring en met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Hierin wordt ook beschreven hoe en voor welk doel dit gebeurt.

We wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij de communicatie via e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Bilfinger ROB
Boereveldseweg 4 (Haven 1062)
B-2070 Zwijndrecht
Tel.: +32 (0)3 575 14 14
Fax: +32 (0)3 575 03 22

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt (bijv. naam, e-mailadressen, enz.).

E-mail: dataprivacy*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

Intrekken van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. Een reeds gegeven toestemming kunt u altijd weer intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die voor de intrekking heeft plaatsgevonden, wordt door de intrekking niet aangetast.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van persoonsgegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 AGV)

WANNEER DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6, LID 1 PUNT E OF F AGV GEBEURT, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM VANWAGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN DE U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS, MET INBEGRIP VAN PROFILERING OP BASIS VAN DIE BEPALINGEN. DE DESBETREFFENDE RECHTSGRONDEN, WAAROP EEN VERWERKING BERUST, VINDT U IN DEZE PRIVACYVERKLARING. WANNEER U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS STAKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING AANVOEREN, DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING (RECHT VAN BEZWAAR VOLGENS ART.  21 PAR. 1 AGV).

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING WORDEN VERWERKT, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN DE U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING, MET INBEGRIP VAN PROFILERING DIE BETREKKING HEEFT OP DERGELIJKE DIRECT MARKETING. WANNEER U BEZWAAR MAAKT TEGEN VERWERKING TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VOOR DEZE DOELEINDEN VERWERKT (RECHT VAN BEZWAAR VOLGENS ART. 21 PAR. 2 AGV).

Recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Indien een inbreuk op de AVG heeft plaatsgevonden, heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplaats heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan. Het recht om een klacht in te dienen laat een ander administratief beroep of beroep in rechte onverlet.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare en machine leesbare vorm naar uzelf of een derde te laten versturen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen, voor zover dat technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u ons als websitebeheerder toestuurt, maakt deze website gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het symbool van een slotje in uw browserbalk of doordat de adresbalk van uw browser van ‘http://’ in ‘https://’ verandert.

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons toestuurt, niet door derden worden onderschept.

Inzage, wissing en rectificatie

Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u altijd recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking. Daarnaast hebt u ook recht op een eventuele rectificatie of wissing van deze gegevens. Voor deze en andere vragen over het onderwerp “persoonsgegevens” kunt u zich altijd tot ons wenden; de contactgegevens vindt u in de colofon.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.  Hiervoor kunt altijd contact met ons opnemen onder het adres dat in het colofon is aangegeven. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Indien u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Gedurende de periode van deze controle hebt u het recht een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u in plaats van het wissen een beperking van de gegevensverwerking verzoeken.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, dan hebt u het recht om in plaats van wissen de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
  • Indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar hebt gemaakt, moet een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet vaststaat welke belangen zwaarder wegen, hebt u het recht een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, worden deze gegevens – met uitzondering van de opslag ervan – slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die geen schade aanrichten op uw eindapparaat. Ze worden hetzij tijdelijk voor de duur van de sessie (tijdelijke of sessie-cookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd bij het afsluiten van uw browser. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen, totdat u ze verwijdert of totdat ze automatisch worden gewist door uw internetbrowser.

Daarnaast kunnen er cookies van derde partijen op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (third party-cookies of indirecte cookies). Deze cookies stellen u of ons in staat om gebruik te maken van bepaalde dienstverleningen van derde partijen (bijv. cookies voor het afhandelen van betalingen).

Cookies hebben verschillende functies: Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder deze cookies niet functioneren (bijv. het afspelen van video’s). Andere cookies dienen om het gedrag van bezoekers op een website te evalueren of om reclame weer te geven.

Cookies die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces (essentiële cookies) of voor het aanbieden van bepaalde, door u gewenste functies (functionele cookies) of voor het optimaliseren van de website (bijv. cookies voor het meten van de bezoekersaantallen), worden op basis van Art. 6 Par 1, punt f AGV opgeslagen, indien er geen andere rechtsgrond wordt aangegeven. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch vlekkeloze en geoptimaliseerde aanbieding van zijn diensten. Indien uw toestemming voor het opslaan van cookies werd gevraagd, worden de desbetreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming (Art. 6, lid 1, punt a AGV) opgeslagen; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen, dat u telkens wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies per geval accepteert, dat u het aanvaarden van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit of dat cookies automatisch worden verwijderd bij het afsluiten van de browser. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Indien er cookies van derde partijen of voor analytische doeleinden worden gebruikt, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De provider van de website verzamelt en bewaart in zogenoemde serverlogbestanden automatisch informatie die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit betreft:

  • Browsertype en -versie
  • Gebruikte besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de bezoekende computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet aan andere gegevensbronnen gekoppeld.

De gegevens worden verzameld op basis van Art. 6, lid 1, punt f AGV. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch vlekkeloze weergave en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden aangemaakt.

Contactformulier

Indien u ons via het contactformulier vragen doet toekomen, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de hierin door u ingevulde contactgegevens bij ons opgeslagen voor de behandeling van uw vraag en voor het geval van verdere vragen. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens wordt dus verricht op basis van Art. 6, lid 1, punt b AGV, indien uw aanvraag samenhangt met de uitvoering van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst. In alle overige gevallen berust de verwerking op een door ons rechtmatig belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (Art. 6, lid 1, punt f AGV) of op uw toestemming (Art. 6, lid 1, punt a AGV), mits deze gevraagd werd.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, totdat u ons vraagt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. na de voltooide behandeling van uw vraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich wilt abonneren op één van onze nieuwsbrieven, vragen wij u om uw e-mailadres mee te delen. Voordat wij u de nieuwsbrief toesturen, krijgt u van ons een e-mailbericht dat een link bevat. Pas wanneer u op deze link klikt ter bevestiging dat u de nieuwsbrief daadwerkelijk wenst te ontvangen, wordt u in onze mailinglijst opgenomen. Op die manier wordt gewaarborgd, dat niemand anders dan u uw e-mailadres kan gebruiken voor het abonnement op een nieuwsbrief (zogenaamde double-opt-in-procedure). Uw persoonsgegevens worden dan uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt.

5. Sociale media

Twitter-plug-in

De functies van de dienst Twitter zijn geïntegreerd in deze website. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de “retweet”-functie worden de door u bezochte websites met uw Twitter-account verbonden en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Daarbij worden ook gegevens overgedragen aan Twitter. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis krijgen van de inhoud van de overgedragen gegevens en hun gebruik door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter: https://twitter.com/de/privacy.

Het gebruik van de Twitter plugin gebeurt op basis van Art. 6, lid 1, punt f AGV. De eigenaar van de website heeft een rechtmatig belang in een zo uitgebreid mogelijke zichtbaarheid op de sociale media. Indien de bijbehorende toestemming werd gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van Art. 6, lid 1, punt a AGV; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Bij Twitter kunt u uw instellingen met betrekking tot gegevensbescherming wijzigen in de accountinstellingen via https://twitter.com/account/settings.

6. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de website-eigenaar in staat om het gedrag van de bezoeker van de website te analyseren. Hierbij verkrijgt de beheerder van de website diverse gegevens met betrekking tot het gebruik van de website, zoals welke pagina’s van de website werden bezocht, hoeveel tijd de bezoeker op de website heeft doorgebracht, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden door Google eventueel in een profiel samengevat, dat aan de desbetreffende gebruiker of zijn eindapparaat wordt toegewezen.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën, die de herkenning van de gebruiker met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag mogelijk maken (bijv. cookies of apparaatvingerafdruk). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen

Het gebruik van deze analytische tool gebeurt op basis van Art. 6, lid 1, punt f AGV. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn onlineaanbod als zijn reclame te optimaliseren. Indien de bijbehorende toestemming (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies) werd gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van Art. 6, lid 1, punt a AGV; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, door Google ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt doorgestuurd. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om de websitebeheerder nog andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht.

Browser plugin

U kunt de verzameling en de verwerking van uw gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Gegevensverwerking

Wij hebben met Google een overeenkomst voor gegevensverwerking afgesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge voorschriften van de Duitse autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming volledig toe.

Opslagperiode

Bij Google opgeslagen gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. user-ID) of advertentie-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Advertising-ID van Android), worden na 14 maanden geanonimiseerd of gewist. Details hierover vindt u onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Matomo (voorheen Piwik)

Deze website maakt gebruik van de opensourcewebanalysedienst Matomo. Matomo maakt gebruik van technologieën, die de herkenning van de gebruiker met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag mogelijk maken (bijv. cookies of apparaatvingerafdruk). De door Matomo verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt op onze server opgeslagen. Voordat het IP-adres wordt opgeslagen, wordt deze geanonimiseerd.

Het gebruik van deze analytische tool gebeurt op basis van Art. 6, lid 1, punt f AGV. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn onlineaanbod als zijn reclame te optimaliseren. Indien de bijbehorende toestemming (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies) werd gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van Art. 6, lid 1, punt a AGV; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De door Matomo verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt niet aan derden doorgegeven.

7. Plugins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Deze website bevat YouTube-filmpjes. De aanbieder van de pagina’s is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de modus met uitgebreide gegevensbescherming. Deze modus zorgt er volgens YouTube voor dat YouTube geen informatie over de bezoekers van deze website opslaat, voordat zij de video bekijken. Het doorgeven van gegevens aan YouTube-partners daarentegen wordt door de modus met uitgebreide gegevensbescherming niet absoluut uitgesloten. Zo brengt YouTube – ongeacht of u een video bekijkt of niet – een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk tot stand.

Zodra u een YouTube-filmpje op onze website start, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht.  Hierbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Indien u bij uw YouTube-account bent aangemeld, maakt u het YouTube mogelijk uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u verhinderen door u bij uw YouTube-account af te melden.

Verder kan YouTube na het starten van een video diverse cookies op uw eindapparaat plaatsen of gebruikmaken van vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. apparaatvingerafdruk). Op die manier kan YouTube gegevens verzamelen over bezoekers van deze website. Deze gegevens worden o.a. gebruikt om videostatistieken bij te houden, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen.

Na het starten van een YouTube-filmpje kunnen eventueel andere gegevensverwerkingsprocessen worden geactiveerd waar wij geen invloed op hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons onlineaanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in Art. 6, lid 1, punt f AVG. Indien de bijbehorende toestemming werd gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van Art. 6, lid 1, punt a AGV; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij YouTube vindt u in de privacyverklaring onder: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google Web Fonts

Met het oog op een uniforme weergave van lettertypes maakt deze website gebruik van zogenaamde web fonts, die door Google ter beschikking worden gesteld. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Hierbij vindt geen verbinding plaats met de servers van Google.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De aanbieders van deze website hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons onlineaanbod en om de op onze website aangeduide plaatsen gemakkelijk terug te vinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in Art. 6, lid 1, punt f AGV. Indien de bijbehorende toestemming werd gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van Art. 6, lid 1, punt a AGV; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl 

Verwerkings-
verantwoordelijke

Voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de verwerkingsverantwoordelijke:

Bilfinger ROB
Data Protectie Coördinator

Boereveldseweg 4 - Haven 1062
B-2070 Zwijndrecht

Data privacy

Bilfinger ROB
Data Protectie Coördinator

Boereveldseweg 4 - Haven 1062
B-2070 Zwijndrecht

dataprivacy@bilfinger.com

Printen